Τεχνικά χαρακτηριστικά

Developer Jack Tramiel
Manufacturer Commodore
Release date 1980 (VIC-1001) / 1981
Retail availability 5 years
Introductory price US$299.95
Discontinued January 1985
Operating system  Commodore KERNAL/
Commodore BASIC 2.0
CPU StorageMOS Technology 6502 @ 1.108404 MHz (PAL) @ 1.02 MHz (NTSC)
Memory 20 KB ROM + 5 KB RAM (expandable to 32 KB), 3.5 KB for BASIC (expandable to 27.5 KB)
Graphics VIC 176 x 184 3-bpp
Sound 3 × square, 1 × noise, mono.
Storage Cassette tapes and floppy disks
Predecessor Commodore PET
Successor Commodore 64

Για τον VIC 20 θα χρειαστούμε τους παρακάτω πυκνωτές 

  • 2 x 10u 50V
  • 1 x 2200u 16V
  • 1 x 100u 16V
  • 1 x 1u 50V
  • 1 x 47u 16V

Διαβάστε τη συνέχεια